سلام علیکم

گزارش عملکرد بنیاد غدیر از ابتدا تا پایان سال ۹۹

پرداخت وام ده میلیون تومانی دوهزار و هشتصد و هشتاد فقره

و پرداخت وام پنج میلیون تومانی نهصدو شصت فقره بوده است .

جمع کل سه هزاروهشتصد و چهل فقره وام قرض الحسنه به مبلغ سه میلیارد وسیصد و شصت میلیون تومان بوده است .